Your cart

Close

Your cart is currently empty.

Login

Close

Algemene Voorwaarden

(laatste update op 20 Mei 2021)

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door Fergus BV met maatschappelijke zetel te Uitweg 8, 3220 Holsbeek, België, met ondernemingsnummer BE0645905974, email info@vivabrews.be. Door ondertekening van een overeenkomst, bestelbon of online bestelling aanvaardt de klant dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn, waarvan de klant bij deze uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand doet, en (ii) garandeert de klant dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de aankoop van de artikelen in kwestie. Het kopen van bieren, wijnen en gelijkaardige dranken is niet toegestaan onder de 16 jaar. Het kopen van sterke dranken en gelijkaardige is niet toegestaan onder de 18 jaar.

De taal die gehanteerd wordt in deze algemene voorwaarden is het Nederlands. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

La langue utilisée dans les présentes conditions générales est le néerlandais. Le client ne pourra pas invoquer le fait qu’il n’a pas une connaissance suffisante de cette langue choisie pour invoquer l’inapplicabilité d’une ou plusieurs conditions.

The language used in these general terms and conditions is Dutch. The client shall not be able to invoke the fact that he does not have sufficient knowledge of this chosen language to invoke the inapplicability of one or more conditions.

2. Prijs

 • De prijzen die door Fergus BV op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds indicatief en kunnen variëren afhankelijk van bestelde hoeveelheden.
 • Alle prijzen vermeld in de webshop zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 • De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk op de webshop van Fergus BV wordt omschreven. De bijhorende foto is enkel een illustratie en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.
 • Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.
 • Alle door Fergus BV opgegeven prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren van deze prijzen op de website. Fergus kan in het geval van een foutieve prijsweergave op de website niet worden verplicht te leveren tegen deze tarieven.

3. Aanbod

 • Het aanbod op de Webshop van Fergus BV geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Fergus BV.
 • Fergus BV is steeds gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

4. Betaling

 • De bestelling die wordt geplaatst via de Website van Fergus BV is een bestelling met betaalverplichting. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt voor de artikelen die op deze bevestigingsmail staan omschreven en voor zover deze artikelen nog in voorraad zijn. Behoudens anders aangegeven in de bevestigingsmail, worden de artikelen thuis bij de klant geleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres. De betaling geschiedt steeds voorafgaandelijk aan de levering per bankoverschrijving.
 • Voor bestellingen die werden geplaatst via onze vertegenwoordigers, is er een voorschot van 30% voorafgaandelijk aan de levering of afhaling. De resterende 70% dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling zal een interest aangerekend worden van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% met een minimum van €65. Klachten op een factuur dienen per email binnen de 8 dagen na factuurdatum te gebeuren. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.

5. Eigendomsvoorbehoud

 • In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte goederen de exclusieve eigendom van Fergus tot gehele betaling ervan. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

6. Gebreken

 • Indien er gebreken worden vastgesteld aan een product en u dit wenst te melden, moet u het factuur kunnen voorleggen. Elk gebrek moet binnen de 48 uur na levering gemeld worden aan Fergus BV via info@vivabrews.be. Nadien vervalt elk recht op vervanging van het product.
 • Uitsluitingen: De gebreken, die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd alsook bij aanpassingen of wijzigingen aan het product, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik kunnen niet weerhouden worden. Verbruikte goederen kunnen niet worden vergoed.

7. Levering

 • Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk bevestigd per e-mail. Mocht het bestelde artikel nietvoorradig zijn, meldt Fergus BV dit ook per e-mail.
 • De bestelde goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven leveringsadres.
 • De kosten van het vervoer en de verpakking van de goederen worden door de klant gedragen. De kosten voor de thuislevering worden duidelijk aangegeven tijdens het bestelproces.
 • Artikelen worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers) afgeleverd. De klant staat zelf in voor eventuele verdere (ver)plaatsing.
 • Het risico wordt echter overgedragen op de klant zodra de bestelde goederen werden geïndividualiseerd en uiterlijk op het moment dat deze worden overhandigd aan de vervoerder.
 • De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Fergus BV slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout in van Fergus, in geen geval enig recht op weigering of annulering van de bestelling noch op schadevergoeding ontstaan. Een overschrijding van de leveringstermijnen kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de prijs of op enige vorm van schadevergoeding in hoofde van Fergus BV.
 • In geen geval is Fergus BV gehouden tot levering over te gaan of afgifte van de goederen zolang zij de volledige betaling (voor Webshop) of het voorschot (voor koop via vertegenwoordiger) ervan niet ontving.

8. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument in de zin van artikel VI. 45 e.v. (verkoop op afstand) van het Wetboek Economisch Recht artikelen via de Webshop van Fergus BV:

De consument heeft het recht aan Fergus BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of levering van het betreffende artikel.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de afhaling of levering contact opnemen met Fergus BV via een schrijven of via een e-mail. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier dat hieronder is toegevoegd. Gedurende deze termijn dient de klant zorgvuldig om te gaan met de bestelling en de verpakking. De klant dient  de artikelen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de afhaling of levering op zijn kosten terug te bezorgen aan Fergus BV ofwel persoonlijk ofwel via koerier.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde niet-geopende verpakking bevinden, samen met alle geleverde toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Na ontvangst van de terugname zal Fergus BV binnen de 14 kalenderdagen de betaalde sommen voor de teruggenomen artikelen terugstorten.

Voormeld herroepingsrecht is niet van toepassing in de gevallen die expliciet bij wet zijn voorzien, met inbegrip van zonder hiertoe beperkt te zijn:

 • bij levering van goederen die snel bederven of beperkt houdbaar zijn;
 • bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken (maw zodra een fles bier geopend is, kan het herroepingsrecht niet meer spelen);
 • bij levering van dranken die niet op voorraad zijn maar die specifiek voor de klant zijn besteld.

Fergus BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om volgende artikelen niet terug te nemen dan wel hiervoor een verrekening te doen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

   


  BIJLAGE 2 BOEK VI WETBOEK ECONOMISCH RECHT

  MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

  (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) —

   Aan Fergus BV, Uitweg 8, 3220 Holsbeek, info@vivabrews.be

  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Besteld op (*)/Ontvangen op (*)……………………………………………………………………………………………………… — Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Datum …………………………………………………………………………………………………

  Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


9. Aansprakelijkheid & vrijwaring

 • In geen geval is Fergus BV aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals bijvoorbeeld commerciële of financiële verliezen, verlies van data, imagoschade, inkomstenverlies, schade aan derden, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant, enz.
 • Fergus BV kan ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade rechtstreeks voortvloeiend uit de in de met Fergus BV gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen.
 • In geen geval kan Fergus BV aanprakelijk gesteld worden voor een levering die schade heeft opgelopen door het transport, onzorgvuldig uitpakken, onzorgvuldig omgaan met het pakket of enige andere handeling waardoor het pakket schade oploopt. Fergus BV doet er alles aan om het pakket veilig te verpakken maar kunnen niet instaan voor handelingen van derden.
 • Hoewel deze Website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan Fergus BV kan niet garanderen dat de Website foutloos en ononderbroken zal functioneren. Fergus BV niet aansprakelijk voor schade die mogelijk het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief schade vanwege trage of uitblijvende aflevering van elektronische communicatiemiddelen of vanwege onderschepping of manipulatie van elektronische communicatiemiddelen door personen of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie of het overdragen van virussen.
 • Als er op de Website van Fergus BV links naar websites van derden worden gemaakt, kan Fergus BV niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Fergus BV spant zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website virusvrij is, maar een garantie kan niet gegeven worden.

10. Wijziging voorwaarden

 • Fergus BV kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke bestelling na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

11. Intellectuele eigendomsrechten

 • Fergus BV is en blijft de rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, commentaren, illustraties, beelden en andere informatie. De klant verbindt zich er toe hierop geen inbreuk te maken.

12. Bewijs

 • De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back ups als bewijsvoering kunnen dienen.

13. Verwerking van persoonsgegevens

 • Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Fergus BV, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Fergus BV tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Fergus toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten.
 • Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij zich hiertegen kosteloos verzetten en dat laten weten via info@vivabrews.be
 • De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief met bewijs van zijn identiteit (wat inhoudt dat de opdrachtgever een kopie van zijn identiteitskaart toevoegt aan het verzoek) te richten tot info@vivabrews.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden, tenzij deze expliciet nodig zijn voor registratie van producten via derden.
 • Fergus BV behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie omtrent uw privacy kan u terecht bij ons privacybeleid op onze website.

14. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

 • Op deze overeenkomst gesloten met Fergus BV is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Leuven.
 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Fergus BV en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijffouten
%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%-dDays
%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%-wWeeks
%-dDays
%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%-dDays
%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%-wWeeks
%-dDays
%HHours
%MMinutes
%SSeconds